Πληροφορίες συναλλαγών

Open an Account with Xtrade

Discover our Next Generation Trading Platform. Accessible anywhere, anytime, from any device.

Opening an account with Xtrade is simple and fast. One account is all you need to access Xtrade’s full asset offerings.

As a regulated financial institution we combine the advantages of cutting-edge technology with reliable service. As soon as your application has been approved, you gain access to our platform, educational courses and more!

Learn more about the steps to Open an Account, or start trading now with a Free Platform Demo!


How to open an account with Xtrade

Step 1 – Online Application

This is where we gather personal contact information, financial information, and proof-of-identity / residence documentation. The online application takes 5 to 10 minutes and can be completed on desktop, tablet or smart phone devices.

Step 2 – Approval Process

The approval process is completed on average within 24 hours and includes verifying the information you have provided in your application and documentation.

Step 3 – Funding

With Xtrade, you can fund your account quickly with all the leading online transfer mechanisms for deposits and withdrawals, determined by the currency and channel you choose during the deposit process.

*To view payment methods available in a specific country, please click here.

*Requirements: $200 is the minimum funding required to open an account with Xtrade (applies to all account types).

*View more Frequently Asked Questions about opening an account here.


Οι συναλλαγές σε CFD ενέχουν σημαντικό κίνδυνο απώλειας κεφαλαίων. Οι συναλλαγές με FX/CFD ενέχουν σημαντικά επίπεδα κινδύνου και υπάρχει η πιθανότητα να χάσετε όλο το επενδεδυμένο σας κεφάλαιο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τους κινδύνους που υφίστανται.